Regisztráció
15.000 Ft feletti vásárlás esetén lakossági vásárlóinknak a kiszállítás ingyenes! (Külföldi címre megrendeléseket nem fogadunk!)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Amennyiben Ön viszonteladóként vagy végfelhasználóként kíván regisztrálni a Bijó Élelmiszer Kereskedelmi Kft. webáruházába és igénybe kívánja venni a szolgáltatásainkat (webáruház szolgáltatás), kérjük figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF). A regisztrációval egyidejűleg a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF -et megismerte és annak minden pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Megrendelő által a regisztráció során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a Megrendelőt, legközelebbi a webáruházba történő belépésekor tájékoztatja. A webáruház működésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan itt, valamint vevőszolgálatunkon (Tel: 06-1-814-6450, e-mail: vevoszolgalat(kukac)bijo.hu) tájékozódhat. Amennyiben nem ért egyet és nem fogadja el jelen ÁSZF -et, úgy kérjük, hogy ne regisztráljon és ne vásároljon webáruházunkban.
 

1. Irányadó jog
2. A szerződő felek
3. Az ÁSZF célja
4. Az ÁSZF nyelve
5. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya
6. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről
7. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele
8. A szerződés létrejötte
9. A Megrendelő jogai, kötelezettségei
10. Adatvédelem, adatbiztonság
11. Az ÁSZF módosítása
12. Záró rendelkezések

1. Irányadó jog

A Webáruház általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:
• az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
• az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
• az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet;
rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

2. Szerződő Felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

2.1. A Szolgáltató:
Cégnév: Bijó Élelmiszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Bijó Kft.
Székhely: 1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-100.
Képviselője: Szabolcsi János ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-178111
Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: magyar
Adószám: 24703264-2-41
Közösségi adószám: HU24703264
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: Erste Bank Hungary Nyrt.
Pénzforgalmi számla száma: 11600006-00000000-64385288
Telefonszám: +36 1 814 6464
E-mail: info(kukac)bijo.hu
Weboldal: www.bijo.hu
a továbbiakban, mint Szolgáltató

2.2. A Megrendelő:

Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Webáruház-szolgáltatást Magyarország területén veszi igénybe, azaz a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Megrendelő.

2.3. A Szállítók:
Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., adószám: 10901232-2-44, Cgj: 01-10-042463) (Továbbiakban: Futárszolgálat )

Mixpakk Kft. (1119 Budapest, Fonyód u 2., adószám: 24114640-2-43, Cgj: 01-09-991117) (Továbbiakban: Szállítmányozó )

A Futárszolgálat és Szállítmányozó áruinkat a saját általános szerződési feltételeik alapján szállítják, a webáruházban a befejezett rendelés szerint közölt árakon, az alábbiak szerint:

Lakossági vásárlók részére: a kiszállítás díja bruttó 1590 Ft / megrendelés. Bruttó 15.000 Ft (leszámlázott érték) felett a kiszállítás ingyenes.

Viszonteladó vásárlók részére: Budapesten belül a kiszállítás díja bruttó 3000 Ft / megrendelés. Nettó 30.000 Ft (leszámlázott érték) felett a kiszállítás ingyenes. Vidékre a kiszállítás díja bruttó 4000 Ft / megrendelés. Nettó 60.000 Ft (leszámlázott érték) felett a kiszállítás ingyenes. Amennyiben "túra körös" kiszállítást vesz igénybe, úgy értékhatártól függetlenül a kiszállítás ingyenes. Viszont a minimum rendelési érték nettó 30.000 Ft. Az aktuális túra körök felől, kérjük, hogy Vevőszolgálatunknál érdeklődjön. Túra körös kiszállítás kizárólag vidéki címre kérhető.

3. Az ÁSZF célja
A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:
• részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatásai és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
• a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit;
• és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

4. Az ÁSZF nyelve
A szerződés nyelve: magyar

5. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya

a) Tárgyi hatály

Az ÁSZF kiterjed:
• minden olyan "elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra", amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt a Megrendelők részére; továbbá
• ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire.
• továbbá a Webáruház működésének minden lényeges paraméterére;

b) Területi hatály

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást kizárólag - tekintet nélkül az internet globális jellegére – "Magyarország területére irányuló" szolgáltatásként nyújtja és kizárólag a Webáruház internetes oldalán keresztül leadott, szállítási címként Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás lehetőségét a Szolgáltató kizárja. Minden ilyen megrendelés – függetlenül a külföldről történő regisztráció és rendelés fennállásának lehetőségétől – érvénytelennek minősül és automatikusan törlésre kerül.

c) Időbeli hatály

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak "közzétételétől" hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

6. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján regisztráltatja magát, és az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen erre megjelölt rubrikát bejelöli. Ha a Szolgáltató a Megrendelő utolsó belépése óta eltelt idő alatt az ÁSZF-t módosította, a Megrendelőt a változásról belépéskor értesíti, így a Megrendelőnek a következő rendelés leadása előtt az új ÁSZF-t újra el kell fogadnia.

7. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

7.1. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

A Szolgáltató által nyújtott Webáruház-szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásnak minősül!

7.2. A regisztrációhoz szükséges adatok:
 

7.2.1. Végfelhasználói regisztráció:

magánszemély: email cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, ország, irányítószám, város, utca, házszám

cég: email cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, számlázási név, ország, adószám, irányítószám, város, utca, házszám

7.2.2. Viszonteladói regisztráció

adatok: email cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, ország, irányítószám, város, utca, házszám

Minimálisan szükséges mellékletek (kitöltve, aláírva, szkennelve szükséges feltölteni): vállalkozói igazolvány vagy igazolás (egyéni vállalkozók); cégkivonat, aláírási címpéldány (cégek), működési engedély vagy igazolás kereskedelmi tevékenység bejelentéséről. Ezen aláírt iratok szkennelt verziót szükséges feltölteni a regisztráció részeként.

Viszonteladói regisztráció esetén, a regisztráció befejezése külön véglegesítést, jóváhagyást igényel, melyet a Bijó Kft. munkatársa végez. Hiányosan, nem megfelelően kitöltött regisztráció (pl: mellékletek) esetén a regisztráció visszautasításra kerül.

A Bijó Szakáruházban kereskedői listaáron történő vásárlás kizárólag törzsvásárlói kártyával (vevőkártya) lehetséges.


Viszonteladó partnerünk az lehet, akinek fő tevékenységi körébe tartozik az élelmiszer, bio- és reformélelmiszer, gyógynövény és gyógyhatású készítmények kereskedelme.
Működési engedélye vagy kereskedelmi tevékenységről szóló igazolása az alábbi TEÁOR számokra szól vagy azokat tartalmazza: 4711, 472, 478, 4791, 4773, 4774, 4775, 861, 862,869, 9602, 9604.
 

Amennyiben a regisztráló személye nem egyezik a cég nevében aláírásra jogosult személlyel, úgy két tanú által aláírt meghatalmazás szükséges az illető részére!

Vevőkártyáját minden személyes vásárláskor hozza magával, mivel a Bijó Szakáruházban, viszonteladó partnereink, kizárólag kártyájuk bemutatásával tudnak kereskedelmi áron vásárolni. Egyéb esetben, bruttó lakossági (végfelhasználói áron).

Amennyiben kártyáját elvesztette, haladéktalanul értesítse vevőszolgálatunkat, hogy inaktiválhassuk azt. Kártyája elvesztése vagy megsemmisülése esetén 1 000 Ft befizetésével új kártyát igényelhet. Egy viszonteladó, maximum 2 db kártyát igényelhet ingyenesen.


Vásárlási limit:

2017. június 1 –től, kereskedelmi lista áraink (nagykereskedelmi ár) igénybevételéhez vásárlási limitet vezettünk be viszonteladó partnereink részére, melynek összege havi nettó 30.000 Ft és minimum 1 db vásárlás havonta. Informatikai rendszerünk, 2017. július 1 –től alkalmazza az új szabályt! Kizárólag azon kereskedelmi partnereink tudják igénybe venni kereskedelmi lista árainkat (nagykereskedelmi ár), akik minimum nettó 30.000 Ft értékben vásároltak előző hónapban!

Kereskedelmi partnereinket, akiknek vásárlása a havi nettó 30.000 Ft értéket nem éri el fogyasztói (lakossági ár) áron szolgáljuk ki.

Havi kiértékelésünk, minden hónap elsején történik meg, melyet vállalatirányítási rendszerünk végez el automatikusan. A kiértékelés után történt vásárlások, a következő időszakba számítanak bele. Vásárlási összeg átvezetésére, összevonására, több hónapon keresztül történő halmozására, görgetésére nincs lehetőség.

Hasznos tudnivalók:
20 x 30 cm-nél nagyobb táskát az eladótérbe nem lehet bevinni, azokat az előtérben található csomagmegőrzőkben lehet elhelyezni. A Bijó Szakáruházba gyermekek is beléphetnek!

A Szakáruház területére történő belépéssel, elfogadják a hatályos Házirendet és Parkolási Szabályzatot, mely nyomtatott formában elérhető a Bijó Szakáruház recepcióján, valamint elektronikus formában a www.bijo.hu weboldalon.

 A webáruházban a szolgáltató feltűnteti a termék nevét, leírását és a termékről fotót jelenít meg. A megjelenített termék képek, eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a www.bijo.hu oldalon megjelenő termék kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. Ugyan ezen szabály vonatkozik a termékek adatlapján látható termékleírásokra is. Kérjük, hogy ne hagyatkozzon a termék vásárlása során, a megjelenített termék kép és termékleírásra kizárólag. Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy minden esetben a terméken fizikailag is elhelyezett termék címke az irányadó!

7.3. A rendeléshez szükséges további adatok és lehetőségek:
• Gyorsrendelés funkció: cikkszám és rendelt db szám megadásával és a „kosárba” gomb megnyomásával azonnal bekerül a megadott cikkszámú termék és mennyiség a kosárba, az aktuális oldalról történő elnavigálás nélkül, ezzel gyorsítva a megrendelés folyamatát. A termékek cikkszámai, árlistáinkban és a termék adatlapján elérhető.
• Rendelés fájlból funkció: a fájl kiválasztása gombra történő kattintás után, excel típusú fájlt lehet betallózni/beemelni. Az excel fájlnak a következő adattartalommal szükséges rendelkeznie: 1. oszlop vonalkód, 2. oszlop rendelt mennyiség (db vagy egyéb mennyiségi jelzés nem szükséges, csak egy szám). Más adatot kérjük, hogy ne tartalmazzon a fájl, különben rendszerünk nem tudja beemelni azt.
• Kupon beváltás funkció: amennyiben rendelkezik beváltható kuponkóddal, itt lehetséges megadni/beváltani. Írja be kuponkódját a mezőbe és kattintson a zöld pipára.
• Excel letöltés funkció: az Excel letöltés gombra történő kattintás után, kosarának tartalmát letölti excel formátumban

• Kosár ürítése funkció: a kosár ürítése gombra történő kattintás után tudja kitörölni a teljes kosarát.

• Listára mentés funkció: lehetősége van, különféle listák létrehozására, pl: a rendszeresen vásárolt termékek listája. A listára mentés gombra kattintás után felnyíló ablakban létre tud hozni listát. Ehhez be kell írnia a lista nevét és rákattintani a zöld színű „plusz” gombra. Amennyiben már rendelkezik listával, a listát ki tudja választani a felugró ablakban. A listáim kezelése gombra történő kattintással tudja módosítani, törölni meglévő listáit.

• Számlázási cím: itt szükséges megadni a számlázáshoz szükséges adatokat

• Szállítási mód: itt lehetséges kiválasztani, a szállítási módot. Egy szállítási mód jelölhető meg. A csomag nem megbontható.

• Szállítási cím: itt lehetséges megadni a szállítási címet.

• Fizetés módja: utánvéttel vagy online bankkártyás fizetés lehetséges.

• Megjegyzések: megjegyzést lehet írni a kiszállítással, átvétellel, stb. kapcsolatban.
• Kerekítsd Fel online mikro adományozási rendszer: a megrendelés véglegesítése előtt, lehetőség van, önkéntes alapon, részt venni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett „Kerekítsd Fel” (www.kerekitsdfel.hu) online mikro adományozási rendszerben. Amelyen keresztül, támogatást lehetséges eljuttatni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy konkrét ügyéhez. A megrendelő tudja eldönteni, hogy részt kíván-e venni benne, amennyiben igen, úgy mekkora összeget kíván felajánlani. A részvétel nem kötelező, kizárólag önkéntes alapon működik. Szolgáltató webáruháza, részvétel nélkül is, teljeskörűen használható. A felajánlásokat Szolgáltató juttatja el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére banki utalással, a gyűjtés lezárulása után.

7.4. A szolgáltatás igénybevétele
1. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.bijo.hu weboldalon. A partner által más formátumban leadott rendeléseket a weboldalon a Szolgáltató nem fogad el. A Webáruházban megtalálható termékek nem viszonteladóként regisztrált Megrendelők részére kizárólag online rendelhetők meg.
2. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját.
3. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, - akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől.
4. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
5. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.
6. A termékekhez tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért, téves információért vagy elírásért felelősséget Szolgáltató nem vállal.
7. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira (általa elgondold célra) felhasználható-e vagy sem. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e vagy sem.
8. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, indoklás nélkül. Ebben az esetben Megrendelő elállhat a szerződéstől.
9. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli, kivéve ha a Szolgáltató előzetesen vállalta a szállítás költségét. Szolgáltató a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el! Előre történő utalás, kizárólag előre egyeztetve (e-mail: vevoszolgalat(kukac)bijo.hu) lehetséges.

7.5 A termékek feletti tulajdonjog átszállása

A termékek feletti tulajdonjog a termék átvételekor száll át a vásárlóra, amennyiben a vásárló a termék vételárát hiánytalanul megfizette.

7.6 Hozzászólás

Hozzászólás írásával a felhasználó elfogadja az alábbi moderációs alapelveket és hozzászólás írásakor ezeket betartja:

– a Felhasználó kizárólag a Termék leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét Megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása tilos;

– a hozzászólás megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet, kivételt képeznek ez alól azon technikai jellegű idegen nyelvű kifejezések, illetve szakszavak, amelyek használata a köznyelvben elterjedt;

– tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása;

– a Felhasználó köteles az arra vonatkozó, megfelelő kategóriába feltölteni hozzászólását;

– a Felhasználó felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő információkat, és nem sérti mások jogait;

– a tilos reklámot, hirdetést, az Eladó tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint személyes adatokat közzétenni;

– a hozzászólás a Felhasználó/Ügyfél/Vevő tájékoztatására szolgál, az Eladóval történő kommunikációra nem használható.

A fenti moderálási alapelvek megsértése esetén az Eladó jogosult a Felhasználó értékelését részben vagy egészben törölni. Eladó fenntartja a jogot, a fentieken kívül, bármely hozzászólás vagy termék értékelés indoklás nélküli törlésére.

 

8. A szerződés létrejötte

8.1 Általános jellemzők:

A szerződés a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával jön létre. A Webáruházban történő vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a megrendelést végső formájában jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságának vagy értelmezhetetlenségének ellenőrzése során, a megrendelés adatait törölje, és a feladott megrendelést érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, nem tárolja, magatartási kódexnek nem minősül, abban nem vesz részt.

8.2 Regisztráció:

A Megrendelő a Webáruház-regisztráció során adatai megadása, valamint az ÁSZF és az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása után rendelkezik a rendelés leadásának technikai lehetőségével, vásárolhat a termékkínálatból. A Megrendelő a termékkínálatból a webáruház felületén bejelentkezés nélkül is szabadon válogathat, azonban vásárolni kizárólag regisztráció és bejelentkezés után tud.

8.3. Megrendelés, vásárlás:

A Megrendelő a Webáruházban terméket kosarába helyezni, megrendelést leadni, vásárolni csak a bejelentkezést követően e-mail címének és jelszavának megadásával tud. A megrendelés az internetes felületen kijelölt gomb (Ellenőrzés szakasz, "véglegesítés") aktiválásával történik. A megrendelés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a megerősítést követően a Megrendelő visszaigazoló e-mail-t kap a rendelés befogadásáról.

Amennyiben Szolgáltató a megrendeléstől számított, legkésőbb 48 órán belül nem igazolja vissza Megrendelő részére a megrendelés tényét, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat. Az elállás tényéről, Szolgáltató minden esetben írásos (e-mail: vevoszolgalat(kukac)bijo.hu) visszajelzést kér Megrendelőtől, amelyből Megrendelő és az érintett megrendelése egyértelműen beazonosítható. Szolgáltató, kizárólag írásban fogadja el a szerződéstől elállás tényét.

8.3.1 Biztonsági adatlapok

Szolgáltató jelen ÁSZF hatálya alatt vásárolt termékekről Biztonsági adatlapot biztosít a Megrendelő számára elektronikus formában, oly módon, hogy a Megrendelő letöltheti azokat a www.bijo.hu weboldalról.

8.4. Megrendelés módosítása, törlése:

A 2001. évi CVIII. törvény szerint a Webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld. Amennyiben a Megrendelőhöz a visszaigazoló értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy rendelését módosítsa, amennyiben a Megrendelő a visszaigazoló e-mailben észreveszi, hogy valamelyik terméket tévedésből rendelte meg, illetve mást rendelt, mint szeretett volna. Ebben az esetben Megrendelőnek azonnal jeleznie kell Szolgáltató felé a tévedést, a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy a vevoszolgalat(kukac)bijo.hu e-mail címen.
Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek rendelése visszavonására is a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy a vevoszolgalat(kukac)bijo.hu -ra küldött nyilatkozatával, egészen addig, amíg Szolgáltató át nem adja Megrendelő csomagját a futárszolgálatnak kézbesítésre. Megrendelő az átadásról minden esetben e-mailben értesül.
Ezt követően a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet az irányadó.

8.5. Fizetési feltételek:

Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét a Futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor készpénzben (utánvét) vagy online bankkártya segítségével vagy a csomagpont használata esetén, a Futárszolgálat partnere által biztosított fizetési lehetőségek egyikén vagy személyes átvételnél a Bijó Kft. munkatársának készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel a helyszínen teljesítheti. A Futárszolgálat a készpénz átvételéről bizonylatot ad. Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a Futárszolgálat munkatársa részteljesítést nem fogadhat el! A Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelő megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

Az online bankkártya felület szolgáltatója: Global Payments Europe sro. Magyarországi fióktelepe, 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.

8.6. Sikertelen kézbesítés esetén:

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató minden esetben érvénytelennek nyilvánítja és törli.

9. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

9.1. Az elállás joga

Megrendelő a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül - figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 20-22. §-ára - indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen - külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes - állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére (Bijó Kft., 1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-100.) visszajuttatnia. Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő 14 napon belül visszatéríti.

Elállási nyilatkozat minta, IDE kattintva tölthető le! Azonban Szolgáltató nem teszi kötelezővé a linkelt elállási nyilatkozat minta használatát. Szolgáltató elfogadja azon írásos nyilatkozatokat, amely alapján, Megrendelő személye és az érintett (elállt) megrendelés egyértelműen beazonosítható.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelőnek kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart.
A Megrendelő, elállás esetén, a csomagot haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles visszajuttatni Szolgáltató részére.

A Szolgáltató kizárólag teljesen sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.

Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette.
Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, szereztek be vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó.

Megrendelő rendelését egyszerűen, kötelezettség nélkül lemondhatja Szolgáltató elérhetőségein keresztül mindaddig, amíg csomagját Szolgáltató át nem adja a futárszolgálatnak kézbesítésre. Megrendelő az átadásról minden esetben e-mailben értesül.

Az itt nem szabályozott kérdésekre az új Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályai az irányadóak.

9.2. A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől.

9.3. Szavatosság

A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató: - elsősorban kicseréli - ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.
A szállítási költséget Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.
Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

9.4 Panaszkezelés

Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal - vásárlóink érdekeit szem előtt tartva - járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Vásárlói panaszát Társaságunkhoz az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:

Postai úton: Bijó Kft., 1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-100.

E-mail: vevoszolgalat(kukac)bijo.hu

Társaságunk vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el. A reklamációt a bejelentést követő 5 munkanapon belül kivizsgáljuk.

Az írásbeli panaszt Társaságunk a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen.

Társaságunk a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén Társaságunk írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Abban az esetben, ha Ön panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában Társaságunkat együttműködési kötelezettség terheli.

A Vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

- Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője, 1139 Budapest, Béke tér 1. Telefon: +36-1-452-4100;

- Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztálya, Fogyasztóvédelmi Osztálya: 1051 Budapest, Sas utca 19. III. emelet, Tel: 06-1-450-2590, E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

- Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő, Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indulhat.

Benyújthatja panaszát Európai Bizottság online vitarendezési platformjára is. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja a következő linken érhető el: Európai Bizottság online vitarendezés

Társaságunk nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

10. Adatvédelem, adatbiztonság
10.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat, a mindenkor hatályos adatvédelmi irányelvei alapján kezeli. Az adatvédelmi irányelvek a www.bijo.hu weboldalon érhetők el.

Kérjük, hogy regisztráció vagy megrendelés előtt, minden esetben olvassa el!

Megrendelő a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

10.2. Személyes adatok módosítása:

Megadott személyes adatait a Megrendelő a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képeznek ez alól a következő adatok
Nem módosítható:
• E-mail cím

A viszonteladóként regisztrált Megrendelő kizárólag a jelszavát módosíthatja.
A regisztráció törlését a vásárló az vevoszolgalat(kukac)bijo.hu elektronikus levélcímen kérheti.

11. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF -et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

12. Záró rendelkezések

12.1. A szerződés megszűnése

Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Megrendelő Webáruház-használati lehetőségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja. Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a szerződés megszűnése után is tárolja a Megrendelő korábbi megrendeléseit és a kiállított adóügyi bizonylatokat, számlákat, amelyen Megrendelő adatai szerepelnek. Tekintettel az adóügyi jogszabályok előírásaira.

12.2. Felelősség

Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelő gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. Megrendelő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. Ennek bizonyítása Megrendelő feladata.